* Enabled rna access to fluid sim velocity vectors
[blender-staging.git] / source / blender / modifiers / intern / MOD_fluidsim_util.c
index 02912e38204ba9908e2fae613fafd6c0dc1a9908..61345427d1c9b2f3eca7c770a92486ad3332215e 100644 (file)
@@ -139,8 +139,7 @@ void fluidsim_init(FluidsimModifierData *fluidmd)
                fluid_get_bb(mesh->mvert, mesh->totvert, ob->obmat, fss->bbStart, fss->bbSize); 
                */
                
                fluid_get_bb(mesh->mvert, mesh->totvert, ob->obmat, fss->bbStart, fss->bbSize); 
                */
                
-               // (ab)used to store velocities
-               fss->meshSurfNormals = NULL;
+               fss->meshVelocities = NULL;
                
                fss->lastgoodframe = -1;
                
                
                fss->lastgoodframe = -1;
                
@@ -158,10 +157,10 @@ void fluidsim_free(FluidsimModifierData *fluidmd)
 #ifndef DISABLE_ELBEEM
        if(fluidmd)
        {
 #ifndef DISABLE_ELBEEM
        if(fluidmd)
        {
-               if(fluidmd->fss->meshSurfNormals)
+               if(fluidmd->fss->meshVelocities)
                {
                {
-                       MEM_freeN(fluidmd->fss->meshSurfNormals);
-                       fluidmd->fss->meshSurfNormals = NULL;
+                       MEM_freeN(fluidmd->fss->meshVelocities);
+                       fluidmd->fss->meshVelocities = NULL;
                }
                MEM_freeN(fluidmd->fss);
        }
                }
                MEM_freeN(fluidmd->fss);
        }
@@ -394,12 +393,12 @@ static void fluidsim_read_vel_cache(FluidsimModifierData *fluidmd, DerivedMesh *
        FluidsimSettings *fss = fluidmd->fss;
        int len = strlen(filename);
        int totvert = dm->getNumVerts(dm);
        FluidsimSettings *fss = fluidmd->fss;
        int len = strlen(filename);
        int totvert = dm->getNumVerts(dm);
-       float *velarray = NULL;
+       FluidVertexVelocity *velarray = NULL;
 
        // mesh and vverts have to be valid from loading...
 
 
        // mesh and vverts have to be valid from loading...
 
-       if(fss->meshSurfNormals)
-               MEM_freeN(fss->meshSurfNormals);
+       if(fss->meshVelocities)
+               MEM_freeN(fss->meshVelocities);
 
        if(len<7)
        {
 
        if(len<7)
        {
@@ -408,12 +407,10 @@ static void fluidsim_read_vel_cache(FluidsimModifierData *fluidmd, DerivedMesh *
 
        if(fss->domainNovecgen>0) return;
 
 
        if(fss->domainNovecgen>0) return;
 
-       // abusing pointer to hold an array of 3d-velocities
-       fss->meshSurfNormals = MEM_callocN(sizeof(float)*3*dm->getNumVerts(dm), "Fluidsim_velocities");
-       // abusing pointer to hold an INT
-       fss->meshSurface = SET_INT_IN_POINTER(totvert);
+       fss->meshVelocities = MEM_callocN(sizeof(FluidVertexVelocity)*dm->getNumVerts(dm), "Fluidsim_velocities");
+       fss->totvert = totvert;
 
 
-       velarray = (float *)fss->meshSurfNormals;
+       velarray = fss->meshVelocities;
 
        // .bobj.gz , correct filename
        // 87654321
 
        // .bobj.gz , correct filename
        // 87654321
@@ -424,16 +421,16 @@ static void fluidsim_read_vel_cache(FluidsimModifierData *fluidmd, DerivedMesh *
        gzf = gzopen(filename, "rb");
        if (!gzf)
        {
        gzf = gzopen(filename, "rb");
        if (!gzf)
        {
-               MEM_freeN(fss->meshSurfNormals);
-               fss->meshSurfNormals = NULL;
+               MEM_freeN(fss->meshVelocities);
+               fss->meshVelocities = NULL;
                return;
        }
 
        gzread(gzf, &wri, sizeof( wri ));
        if(wri != totvert)
        {
                return;
        }
 
        gzread(gzf, &wri, sizeof( wri ));
        if(wri != totvert)
        {
-               MEM_freeN(fss->meshSurfNormals);
-               fss->meshSurfNormals = NULL;
+               MEM_freeN(fss->meshVelocities);
+               fss->meshVelocities = NULL;
                return;
        }
 
                return;
        }
 
@@ -442,7 +439,7 @@ static void fluidsim_read_vel_cache(FluidsimModifierData *fluidmd, DerivedMesh *
                for(j=0; j<3; j++)
                {
                        gzread(gzf, &wrf, sizeof( wrf ));
                for(j=0; j<3; j++)
                {
                        gzread(gzf, &wrf, sizeof( wrf ));
-                       velarray[3*i + j] = wrf;
+                       velarray[i].vel[j] = wrf;
                }
        }
 
                }
        }
 
@@ -531,10 +528,10 @@ static DerivedMesh *fluidsim_read_cache(DerivedMesh *orgdm, FluidsimModifierData
        }
        else
        {
        }
        else
        {
-               if(fss->meshSurfNormals)
-                       MEM_freeN(fss->meshSurfNormals);
+               if(fss->meshVelocities)
+                       MEM_freeN(fss->meshVelocities);
 
 
-               fss->meshSurfNormals = NULL;
+               fss->meshVelocities = NULL;
        }
 
        return dm;
        }
 
        return dm;