Fixed typo Python API
[blender-staging.git] / source / blender / python / mathutils / mathutils_interpolate.h
2015-01-20 Lukas TönneNew python submodule `mathutils.interpolate` for variou...