Sculpt/2.5:
[blender-staging.git] / projectfiles_vc9 / kernel /
2009-07-25 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-07-25 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-07-02 Joshua LeungNLA SoC: Merge from 2.5
2009-06-30 Andrea Weikert2.5 MSVC projectfiles
2008-11-14 Martin PoirierMerging trunk 17342:17457
2008-11-12 Brecht Van LommelMerge of trunk into blender 2.5:
2008-11-11 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2008-11-10 Benoit BolseeAdd MSVC90 project files - part 3. Extern and Intern...