Game Python Reference Manual.
[blender.git] / source / gameengine / PyDoc / GameKeys.py
1 """
2 Documentation for the GameKeys module.
3
4 This module holds key constants for the SCA_KeyboardSensor.
5
6 Alphabet keys:
7         AKEY
8         BKEY
9         CKEY
10         DKEY
11         EKEY
12         FKEY
13         GKEY
14         HKEY
15         IKEY
16         JKEY
17         KKEY
18         LKEY
19         MKEY
20         NKEY
21         OKEY
22         PKEY
23         QKEY
24         RKEY
25         SKEY
26         TKEY
27         UKEY
28         VKEY
29         WKEY
30         XKEY
31         YKEY
32         ZKEY
33
34 Number keys:
35         ZEROKEY
36         ONEKEY
37         TWOKEY
38         THREEKEY
39         FOURKEY
40         FIVEKEY
41         SIXKEY
42         SEVENKEY
43         EIGHTKEY
44         NINEKEY
45
46 Shift Modifiers:
47         CAPSLOCKKEY
48
49         LEFTCTRLKEY
50         LEFTALTKEY
51         RIGHTALTKEY
52         RIGHTCTRLKEY
53         RIGHTSHIFTKEY
54         LEFTSHIFTKEY
55
56 Arrow Keys:
57         LEFTARROWKEY
58         DOWNARROWKEY
59         RIGHTARROWKEY
60         UPARROWKEY
61
62 Numberpad Keys:
63         PAD0
64         PAD1
65         PAD2
66         PAD3
67         PAD4
68         PAD5
69         PAD6
70         PAD7
71         PAD8
72         PAD9
73         PADPERIOD
74         PADSLASHKEY
75         PADASTERKEY
76         PADMINUS
77         PADENTER
78         PADPLUSKEY
79
80 Function Keys:
81         F1KEY
82         F2KEY
83         F3KEY
84         F4KEY
85         F5KEY
86         F6KEY
87         F7KEY
88         F8KEY
89         F9KEY
90         F10KEY
91         F11KEY
92         F12KEY
93
94 Other Keys:
95         ESCKEY
96         TABKEY
97         RETKEY
98         SPACEKEY
99         LINEFEEDKEY
100         BACKSPACEKEY
101         DELKEY
102         SEMICOLONKEY
103         PERIODKEY
104         COMMAKEY
105         QUOTEKEY
106         ACCENTGRAVEKEY
107         MINUSKEY
108         SLASHKEY
109         BACKSLASHKEY
110         EQUALKEY
111         LEFTBRACKETKEY
112         RIGHTBRACKETKEY
113         PAUSEKEY
114         INSERTKEY
115         HOMEKEY
116         PAGEUPKEY
117         PAGEDOWNKEY
118         ENDKEY
119 """