merge with/from trunk at r35190
[blender.git] / source / blender / blenkernel / intern / curve.c
index fb27327c3befb4af0988958db54f15b81926debb..67e988249f599a8356cd765e95cb9bb5452f99eb 100644 (file)
 #include <string.h>
 #include <stdlib.h>  
 
-#ifdef HAVE_CONFIG_H
-#include <config.h>
-#endif
-
 #include "MEM_guardedalloc.h"
+
 #include "BLI_blenlib.h"  
 #include "BLI_math.h"  
+#include "BLI_utildefines.h"
 
-#include "DNA_object_types.h"  
 #include "DNA_curve_types.h"  
 #include "DNA_material_types.h"  
 
 /* for dereferencing pointers */
-#include "DNA_ID.h"  
 #include "DNA_key_types.h"  
 #include "DNA_scene_types.h"  
 #include "DNA_vfont_types.h"  
+#include "DNA_meshdata_types.h"  
+#include "DNA_object_types.h"
 
 #include "BKE_animsys.h"
 #include "BKE_anim.h"  
 #include "BKE_key.h"  
 #include "BKE_library.h"  
 #include "BKE_main.h"  
-#include "BKE_mesh.h" 
 #include "BKE_object.h"  
-#include "BKE_utildefines.h"  // VECCOPY
+
+
+#include "ED_curve.h"
 
 /* globals */
 
@@ -78,12 +77,22 @@ void unlink_curve(Curve *cu)
        
        for(a=0; a<cu->totcol; a++) {
                if(cu->mat[a]) cu->mat[a]->id.us--;
-               cu->mat[a]= 0;
+               cu->mat[a]= NULL;
        }
        if(cu->vfont) cu->vfont->id.us--; 
-       cu->vfont= 0;
+       cu->vfont= NULL;
+
+       if(cu->vfontb) cu->vfontb->id.us--; 
+       cu->vfontb= NULL;
+
+       if(cu->vfonti) cu->vfonti->id.us--; 
+       cu->vfonti= NULL;
+
+       if(cu->vfontbi) cu->vfontbi->id.us--; 
+       cu->vfontbi= NULL;
+       
        if(cu->key) cu->key->id.us--;
-       cu->key= 0;
+       cu->key= NULL;
 }
 
 /* frees editcurve entirely */
@@ -111,13 +120,8 @@ void free_curve(Curve *cu)
        BLI_freelistN(&cu->bev);
        freedisplist(&cu->disp);
        BKE_free_editfont(cu);
-       
-       if(cu->editnurb) {
-               freeNurblist(cu->editnurb);
-               MEM_freeN(cu->editnurb);
-               cu->editnurb= NULL;
-       }
 
+       free_curve_editNurb(cu);
        unlink_curve(cu);
        BKE_free_animdata((ID *)cu);
        
@@ -129,22 +133,23 @@ void free_curve(Curve *cu)
        if(cu->tb) MEM_freeN(cu->tb);
 }
 
-Curve *add_curve(char *name, int type)
+Curve *add_curve(const char *name, int type)
 {
        Curve *cu;
 
        cu= alloc_libblock(&G.main->curve, ID_CU, name);
        
        cu->size[0]= cu->size[1]= cu->size[2]= 1.0;
-       cu->flag= CU_FRONT|CU_BACK|CU_PATH_RADIUS;
+       cu->flag= CU_FRONT|CU_BACK|CU_DEFORM_BOUNDS_OFF|CU_PATH_RADIUS;
        cu->pathlen= 100;
-       cu->resolu= cu->resolv= 12;
+       cu->resolu= cu->resolv= (type == OB_SURF) ? 4 : 12;
        cu->width= 1.0;
        cu->wordspace = 1.0;
        cu->spacing= cu->linedist= 1.0;
        cu->fsize= 1.0;
        cu->ulheight = 0.05;    
        cu->texflag= CU_AUTOSPACE;
+       cu->smallcaps_scale= 0.75f;
        cu->twist_mode= CU_TWIST_MINIMUM;       // XXX: this one seems to be the best one in most cases, at least for curve deform...
        
        cu->bb= unit_boundbox();
@@ -153,8 +158,8 @@ Curve *add_curve(char *name, int type)
                cu->vfont= cu->vfontb= cu->vfonti= cu->vfontbi= get_builtin_font();
                cu->vfont->id.us+=4;
                cu->str= MEM_mallocN(12, "str");
-               strcpy(cu->str, "Text");
-               cu->pos= 4;
+               BLI_strncpy(cu->str, "Text", 12);
+               cu->len= cu->pos= 4;
                cu->strinfo= MEM_callocN(12*sizeof(CharInfo), "strinfo new");
                cu->totbox= cu->actbox= 1;
                cu->tb= MEM_callocN(MAXTEXTBOX*sizeof(TextBox), "textbox");
@@ -170,7 +175,7 @@ Curve *copy_curve(Curve *cu)
        int a;
        
        cun= copy_libblock(cu);
-       cun->nurb.first= cun->nurb.last= 0;
+       cun->nurb.first= cun->nurb.last= NULL;
        duplicateNurblist( &(cun->nurb), &(cu->nurb));
 
        cun->mat= MEM_dupallocN(cu->mat);
@@ -186,9 +191,9 @@ Curve *copy_curve(Curve *cu)
        cun->key= copy_key(cu->key);
        if(cun->key) cun->key->from= (ID *)cun;
        
-       cun->disp.first= cun->disp.last= 0;
-       cun->bev.first= cun->bev.last= 0;
-       cun->path= 0;
+       cun->disp.first= cun->disp.last= NULL;
+       cun->bev.first= cun->bev.last= NULL;
+       cun->path= NULL;
 
        cun->editnurb= NULL;
        cun->editfont= NULL;
@@ -208,7 +213,7 @@ Curve *copy_curve(Curve *cu)
 
 void make_local_curve(Curve *cu)
 {
-       Object *ob = 0;
+       Object *ob = NULL;
        Curve *cun;
        int local=0, lib=0;
        
@@ -217,14 +222,17 @@ void make_local_curve(Curve *cu)
         * - mixed: do a copy
         */
        
-       if(cu->id.lib==0) return;
-       
-       if(cu->vfont) cu->vfont->id.lib= 0;
-       
+       if(cu->id.lib==NULL) return;
+
+       if(cu->vfont) cu->vfont->id.lib= NULL;
+       if(cu->vfontb) cu->vfontb->id.lib= NULL;
+       if(cu->vfonti) cu->vfonti->id.lib= NULL;
+       if(cu->vfontbi) cu->vfontbi->id.lib= NULL;
+
        if(cu->id.us==1) {
-               cu->id.lib= 0;
+               cu->id.lib= NULL;
                cu->id.flag= LIB_LOCAL;
-               new_id(0, (ID *)cu, 0);
+               new_id(NULL, (ID *)cu, NULL);
                return;
        }
        
@@ -238,9 +246,9 @@ void make_local_curve(Curve *cu)
        }
        
        if(local && lib==0) {
-               cu->id.lib= 0;
+               cu->id.lib= NULL;
                cu->id.flag= LIB_LOCAL;
-               new_id(0, (ID *)cu, 0);
+               new_id(NULL, (ID *)cu, NULL);
        }
        else if(local && lib) {
                cun= copy_curve(cu);
@@ -250,7 +258,7 @@ void make_local_curve(Curve *cu)
                while(ob) {
                        if(ob->data==cu) {
                                
-                               if(ob->id.lib==0) {
+                               if(ob->id.lib==NULL) {
                                        ob->data= cun;
                                        cun->id.us++;
                                        cu->id.us--;
@@ -285,7 +293,7 @@ void tex_space_curve(Curve *cu)
 {
        DispList *dl;
        BoundBox *bb;
-       float *fp, min[3], max[3], loc[3], size[3];
+       float *fp, min[3], max[3];
        int tot, doit= 0;
        
        if(cu->bb==NULL) cu->bb= MEM_callocN(sizeof(BoundBox), "boundbox");
@@ -312,20 +320,15 @@ void tex_space_curve(Curve *cu)
                min[0] = min[1] = min[2] = -1.0f;
                max[0] = max[1] = max[2] = 1.0f;
        }
-       
-       loc[0]= (min[0]+max[0])/2.0f;
-       loc[1]= (min[1]+max[1])/2.0f;
-       loc[2]= (min[2]+max[2])/2.0f;
-       
-       size[0]= (max[0]-min[0])/2.0f;
-       size[1]= (max[1]-min[1])/2.0f;
-       size[2]= (max[2]-min[2])/2.0f;
 
        boundbox_set_from_min_max(bb, min, max);
 
        if(cu->texflag & CU_AUTOSPACE) {
-               VECCOPY(cu->loc, loc);
-               VECCOPY(cu->size, size);
+               mid_v3_v3v3(cu->loc, min, max);
+               cu->size[0]= (max[0]-min[0])/2.0f;
+               cu->size[1]= (max[1]-min[1])/2.0f;
+               cu->size[2]= (max[2]-min[2])/2.0f;
+
                cu->rot[0]= cu->rot[1]= cu->rot[2]= 0.0;
 
                if(cu->size[0]==0.0) cu->size[0]= 1.0;
@@ -379,12 +382,12 @@ int count_curveverts_without_handles(ListBase *nurb)
 void freeNurb(Nurb *nu)
 {
 
-       if(nu==0) return;
+       if(nu==NULL) return;
 
        if(nu->bezt) MEM_freeN(nu->bezt);
-       nu->bezt= 0;
+       nu->bezt= NULL;
        if(nu->bp) MEM_freeN(nu->bp);
-       nu->bp= 0;
+       nu->bp= NULL;
        if(nu->knotsu) MEM_freeN(nu->knotsu);
        nu->knotsu= NULL;
        if(nu->knotsv) MEM_freeN(nu->knotsv);
@@ -400,7 +403,7 @@ void freeNurblist(ListBase *lb)
 {
        Nurb *nu, *next;
 
-       if(lb==0) return;
+       if(lb==NULL) return;
 
        nu= lb->first;
        while(nu) {
@@ -408,7 +411,7 @@ void freeNurblist(ListBase *lb)
                freeNurb(nu);
                nu= next;
        }
-       lb->first= lb->last= 0;
+       lb->first= lb->last= NULL;
 }
 
 Nurb *duplicateNurb(Nurb *nu)
@@ -417,7 +420,7 @@ Nurb *duplicateNurb(Nurb *nu)
        int len;
 
        newnu= (Nurb*)MEM_mallocN(sizeof(Nurb),"duplicateNurb");
-       if(newnu==0) return 0;
+       if(newnu==NULL) return NULL;
        memcpy(newnu, nu, sizeof(Nurb));
 
        if(nu->bezt) {
@@ -519,7 +522,47 @@ void minmaxNurb(Nurb *nu, float *min, float *max)
                        bp++;
                }
        }
+}
+
+/* be sure to call makeknots after this */
+void addNurbPoints(Nurb *nu, int number)
+{
+       BPoint *tmp= nu->bp;
+       int i;
+       nu->bp= (BPoint *)MEM_mallocN((nu->pntsu + number) * sizeof(BPoint), "rna_Curve_spline_points_add");
+
+       if(tmp) {
+               memmove(nu->bp, tmp, nu->pntsu * sizeof(BPoint));
+               MEM_freeN(tmp);
+       }
 
+       memset(nu->bp + nu->pntsu, 0, number * sizeof(BPoint));
+
+       for(i=0, tmp= nu->bp + nu->pntsu; i < number; i++, tmp++) {
+               tmp->radius= 1.0f;
+       }
+
+       nu->pntsu += number;
+}
+
+void addNurbPointsBezier(Nurb *nu, int number)
+{
+       BezTriple *tmp= nu->bezt;
+       int i;
+       nu->bezt= (BezTriple *)MEM_mallocN((nu->pntsu + number) * sizeof(BezTriple), "rna_Curve_spline_points_add");
+
+       if(tmp) {
+               memmove(nu->bezt, tmp, nu->pntsu * sizeof(BezTriple));
+               MEM_freeN(tmp);
+       }
+
+       memset(nu->bezt + nu->pntsu, 0, number * sizeof(BezTriple));
+
+       for(i=0, tmp= nu->bezt + nu->pntsu; i < number; i++, tmp++) {
+               tmp->radius= 1.0f;
+       }
+
+       nu->pntsu += number;
 }
 
 /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Non Uniform Rational B Spline calculations ~~~~~~~~~~~ */
@@ -532,7 +575,7 @@ static void calcknots(float *knots, short aantal, short order, short type)
        float k;
        int a, t;
 
-        t = aantal+order;
+               t = aantal+order;
        if(type==0) {
 
                for(a=0;a<t;a++) {
@@ -573,7 +616,7 @@ static void makecyclicknots(float *knots, short pnts, short order)
 {
        int a, b, order2, c;
 
-       if(knots==0) return;
+       if(knots==NULL) return;
 
        order2=order-1;
 
@@ -587,7 +630,7 @@ static void makecyclicknots(float *knots, short pnts, short order)
        }
 
        b= order;
-        c=pnts + order + order2;
+               c=pnts + order + order2;
        for(a=pnts+order2; a<c; a++) {
                knots[a]= knots[a-1]+ (knots[b]-knots[b-1]);
                b--;
@@ -596,14 +639,14 @@ static void makecyclicknots(float *knots, short pnts, short order)
 
 
 
-void makeknots(Nurb *nu, short uv)
+static void makeknots(Nurb *nu, short uv)
 {
        if(nu->type == CU_NURBS) {
                if(uv == 1) {
                        if(nu->knotsu) MEM_freeN(nu->knotsu);
                        if(check_valid_nurb_u(nu)) {
                                nu->knotsu= MEM_callocN(4+sizeof(float)*KNOTSU(nu), "makeknots");
-                               if(nu->flagu & CU_CYCLIC) {
+                               if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) {
                                        calcknots(nu->knotsu, nu->pntsu, nu->orderu, 0);  /* cyclic should be uniform */
                                        makecyclicknots(nu->knotsu, nu->pntsu, nu->orderu);
                                } else {
@@ -616,7 +659,7 @@ void makeknots(Nurb *nu, short uv)
                        if(nu->knotsv) MEM_freeN(nu->knotsv);
                        if(check_valid_nurb_v(nu)) {
                                nu->knotsv= MEM_callocN(4+sizeof(float)*KNOTSV(nu), "makeknots");
-                               if(nu->flagv & CU_CYCLIC) {
+                               if(nu->flagv & CU_NURB_CYCLIC) {
                                        calcknots(nu->knotsv, nu->pntsv, nu->orderv, 0);  /* cyclic should be uniform */
                                        makecyclicknots(nu->knotsv, nu->pntsv, nu->orderv);
                                } else {
@@ -628,20 +671,30 @@ void makeknots(Nurb *nu, short uv)
        }
 }
 
+void nurbs_knot_calc_u(Nurb *nu)
+{
+       makeknots(nu, 1);
+}
+
+void nurbs_knot_calc_v(Nurb *nu)
+{
+       makeknots(nu, 2);
+}
+
 static void basisNurb(float t, short order, short pnts, float *knots, float *basis, int *start, int *end)
 {
        float d, e;
        int i, i1 = 0, i2 = 0 ,j, orderpluspnts, opp2, o2;
 
        orderpluspnts= order+pnts;
-        opp2 = orderpluspnts-1;
+               opp2 = orderpluspnts-1;
 
        /* this is for float inaccuracy */
        if(t < knots[0]) t= knots[0];
        else if(t > knots[opp2]) t= knots[opp2];
 
        /* this part is order '1' */
-        o2 = order + 1;
+               o2 = order + 1;
        for(i=0;i<opp2;i++) {
                if(knots[i]!=knots[i+1] && t>= knots[i] && t<=knots[i+1]) {
                        basis[i]= 1.0;
@@ -691,16 +744,16 @@ static void basisNurb(float t, short order, short pnts, float *knots, float *bas
 }
 
 
-void makeNurbfaces(Nurb *nu, float *coord_array, int rowstride
+void makeNurbfaces(Nurb *nu, float *coord_array, int rowstride, int resolu, int resolv)
 /* coord_array  has to be 3*4*resolu*resolv in size, and zero-ed */
 {
        BPoint *bp;
        float *basisu, *basis, *basisv, *sum, *fp, *in;
        float u, v, ustart, uend, ustep, vstart, vend, vstep, sumdiv;
-       int i, j, iofs, jofs, cycl, len, resolu, resolv;
+       int i, j, iofs, jofs, cycl, len, curu, curv;
        int istart, iend, jsta, jen, *jstart, *jend, ratcomp;
        
-       int totu = nu->pntsu*nu->resolu, totv = nu->pntsv*nu->resolv;
+       int totu = nu->pntsu*resolu, totv = nu->pntsv*resolv;
        
        if(nu->knotsu==NULL || nu->knotsv==NULL) return;
        if(nu->orderu>nu->pntsu) return;
@@ -734,18 +787,18 @@ void makeNurbfaces(Nurb *nu, float *coord_array, int rowstride)
        
        fp= nu->knotsu;
        ustart= fp[nu->orderu-1];
-       if(nu->flagu & CU_CYCLIC) uend= fp[nu->pntsu+nu->orderu-1];
+       if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) uend= fp[nu->pntsu+nu->orderu-1];
        else uend= fp[nu->pntsu];
-       ustep= (uend-ustart)/((nu->flagu & CU_CYCLIC) ? totu : totu - 1);
+       ustep= (uend-ustart)/((nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) ? totu : totu - 1);
        
        basisu= (float *)MEM_mallocN(sizeof(float)*KNOTSU(nu), "makeNurbfaces3");
 
        fp= nu->knotsv;
        vstart= fp[nu->orderv-1];
        
-       if(nu->flagv & CU_CYCLIC) vend= fp[nu->pntsv+nu->orderv-1];
+       if(nu->flagv & CU_NURB_CYCLIC) vend= fp[nu->pntsv+nu->orderv-1];
        else vend= fp[nu->pntsv];
-       vstep= (vend-vstart)/((nu->flagv & CU_CYCLIC) ? totv : totv - 1);
+       vstep= (vend-vstart)/((nu->flagv & CU_NURB_CYCLIC) ? totv : totv - 1);
        
        len= KNOTSV(nu);
        basisv= (float *)MEM_mallocN(sizeof(float)*len*totv, "makeNurbfaces3");
@@ -753,32 +806,32 @@ void makeNurbfaces(Nurb *nu, float *coord_array, int rowstride)
        jend= (int *)MEM_mallocN(sizeof(float)*totv, "makeNurbfaces5");
 
        /* precalculation of basisv and jstart,jend */
-       if(nu->flagv & CU_CYCLIC) cycl= nu->orderv-1; 
+       if(nu->flagv & CU_NURB_CYCLIC) cycl= nu->orderv-1; 
        else cycl= 0;
        v= vstart;
        basis= basisv;
-       resolv= totv;
-       while(resolv--) {
-               basisNurb(v, nu->orderv, (short)(nu->pntsv+cycl), nu->knotsv, basis, jstart+resolv, jend+resolv);
+       curv= totv;
+       while(curv--) {
+               basisNurb(v, nu->orderv, (short)(nu->pntsv+cycl), nu->knotsv, basis, jstart+curv, jend+curv);
                basis+= KNOTSV(nu);
                v+= vstep;
        }
 
-       if(nu->flagu & CU_CYCLIC) cycl= nu->orderu-1; 
+       if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) cycl= nu->orderu-1; 
        else cycl= 0;
        in= coord_array;
        u= ustart;
-       resolu= totu;
-       while(resolu--) {
+       curu= totu;
+       while(curu--) {
 
                basisNurb(u, nu->orderu, (short)(nu->pntsu+cycl), nu->knotsu, basisu, &istart, &iend);
 
                basis= basisv;
-               resolv= totv;
-               while(resolv--) {
+               curv= totv;
+               while(curv--) {
 
-                       jsta= jstart[resolv];
-                       jen= jend[resolv];
+                       jsta= jstart[curv];
+                       jen= jend[curv];
 
                        /* calculate sum */
                        sumdiv= 0.0;
@@ -854,19 +907,19 @@ void makeNurbfaces(Nurb *nu, float *coord_array, int rowstride)
        MEM_freeN(jend);
 }
 
-void makeNurbcurve(Nurb *nu, float *coord_array, float *tilt_array, float *radius_array, int resolu, int stride)
+void makeNurbcurve(Nurb *nu, float *coord_array, float *tilt_array, float *radius_array, float *weight_array, int resolu, int stride)
 /* coord_array has to be 3*4*pntsu*resolu in size and zero-ed
  * tilt_array and radius_array will be written to if valid */
 {
        BPoint *bp;
        float u, ustart, uend, ustep, sumdiv;
        float *basisu, *sum, *fp;
-       float *coord_fp= coord_array, *tilt_fp= tilt_array, *radius_fp= radius_array;
+       float *coord_fp= coord_array, *tilt_fp= tilt_array, *radius_fp= radius_array, *weight_fp= weight_array;
        int i, len, istart, iend, cycl;
 
        if(nu->knotsu==NULL) return;
        if(nu->orderu>nu->pntsu) return;
-       if(coord_array==0) return;
+       if(coord_array==NULL) return;
 
        /* allocate and initialize */
        len= nu->pntsu;
@@ -882,13 +935,13 @@ void makeNurbcurve(Nurb *nu, float *coord_array, float *tilt_array, float *radiu
 
        fp= nu->knotsu;
        ustart= fp[nu->orderu-1];
-       if(nu->flagu & CU_CYCLIC) uend= fp[nu->pntsu+nu->orderu-1];
+       if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) uend= fp[nu->pntsu+nu->orderu-1];
        else uend= fp[nu->pntsu];
-       ustep= (uend-ustart)/(resolu - ((nu->flagu & CU_CYCLIC) ? 0 : 1));
+       ustep= (uend-ustart)/(resolu - ((nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) ? 0 : 1));
        
        basisu= (float *)MEM_mallocN(sizeof(float)*KNOTSU(nu), "makeNurbcurve3");
 
-       if(nu->flagu & CU_CYCLIC) cycl= nu->orderu-1; 
+       if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) cycl= nu->orderu-1; 
        else cycl= 0;
 
        u= ustart;
@@ -934,6 +987,9 @@ void makeNurbcurve(Nurb *nu, float *coord_array, float *tilt_array, float *radiu
                                
                                if (radius_fp)
                                        (*radius_fp) += (*fp) * bp->radius;
+
+                               if (weight_fp)
+                                       (*weight_fp) += (*fp) * bp->weight;
                                
                        }
                }
@@ -942,6 +998,7 @@ void makeNurbcurve(Nurb *nu, float *coord_array, float *tilt_array, float *radiu
                
                if (tilt_fp)    tilt_fp = (float *)(((char *)tilt_fp) + stride);
                if (radius_fp)  radius_fp = (float *)(((char *)radius_fp) + stride);
+               if (weight_fp)  weight_fp = (float *)(((char *)weight_fp) + stride);
                
                u+= ustep;
        }
@@ -965,18 +1022,18 @@ void forward_diff_bezier(float q0, float q1, float q2, float q3, float *p, int i
        f*= it;
        rt3= (q3-q0+3.0f*(q1-q2))/f;
        
-       q0= rt0;
+         q0= rt0;
        q1= rt1+rt2+rt3;
        q2= 2*rt2+6*rt3;
        q3= 6*rt3;
   
-       for(a=0; a<=it; a++) {
+         for(a=0; a<=it; a++) {
                *p= q0;
                p = (float *)(((char *)p)+stride);
                q0+= q1;
-               q1+= q2;
-               q2+= q3;
-       }
+                q1+= q2;
+                q2+= q3;
+        }
 }
 
 static void forward_diff_bezier_cotangent(float *p0, float *p1, float *p2, float *p3, float *p, int it, int stride)
@@ -986,7 +1043,7 @@ static void forward_diff_bezier_cotangent(float *p0, float *p1, float *p2, float
         *
         * This could also be optimized like forward_diff_bezier */
        int a;
-       for(a=0; a<=it; a++) {
+         for(a=0; a<=it; a++) {
                float t = (float)a / (float)it;
 
                int i;
@@ -995,17 +1052,20 @@ static void forward_diff_bezier_cotangent(float *p0, float *p1, float *p2, float
                }
                normalize_v3(p);
                p = (float *)(((char *)p)+stride);
-       }
+        }
 }
 
 /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
 
 float *make_orco_surf(Object *ob)
 {
+       /* Note: this function is used in convertblender only atm, so
+        * suppose nonzero curve's render resolution should always be used */
        Curve *cu= ob->data;
        Nurb *nu;
        int a, b, tot=0;
        int sizeu, sizev;
+       int resolu, resolv;
        float *fp, *coord_array;
        
        /* first calculate the size of the datablock */
@@ -1019,12 +1079,15 @@ float *make_orco_surf(Object *ob)
                
                See also convertblender.c: init_render_surf()
                */
+
+               resolu= cu->resolu_ren ? cu->resolu_ren : nu->resolu;
+               resolv= cu->resolv_ren ? cu->resolv_ren : nu->resolv;
                
-               sizeu = nu->pntsu*nu->resolu; 
-               sizev = nu->pntsv*nu->resolv;
-               if (nu->flagu & CU_CYCLIC) sizeu++;
-               if (nu->flagv & CU_CYCLIC) sizev++;
-               if(nu->pntsv>1) tot+= sizeu * sizev;
+               sizeu = nu->pntsu*resolu;
+               sizev = nu->pntsv*resolv;
+               if (nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) sizeu++;
+               if (nu->flagv & CU_NURB_CYCLIC) sizev++;
+                if(nu->pntsv>1) tot+= sizeu * sizev;
                
                nu= nu->next;
        }
@@ -1033,11 +1096,14 @@ float *make_orco_surf(Object *ob)
        
        nu= cu->nurb.first;
        while(nu) {
+               resolu= cu->resolu_ren ? cu->resolu_ren : nu->resolu;
+               resolv= cu->resolv_ren ? cu->resolv_ren : nu->resolv;
+
                if(nu->pntsv>1) {
-                       sizeu = nu->pntsu*nu->resolu; 
-                       sizev = nu->pntsv*nu->resolv;
-                       if (nu->flagu & CU_CYCLIC) sizeu++;
-                       if (nu->flagv & CU_CYCLIC) sizev++;
+                       sizeu = nu->pntsu*resolu;
+                       sizev = nu->pntsv*resolv;
+                       if (nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) sizeu++;
+                       if (nu->flagv & CU_NURB_CYCLIC) sizev++;
                        
                        if(cu->flag & CU_UV_ORCO) {
                                for(b=0; b< sizeu; b++) {
@@ -1056,22 +1122,22 @@ float *make_orco_surf(Object *ob)
                                }
                        }
                        else {
-                               float *_tdata= MEM_callocN((nu->pntsu*nu->resolu) * (nu->pntsv*nu->resolv) *3*sizeof(float), "temp data");
+                               float *_tdata= MEM_callocN((nu->pntsu*resolu) * (nu->pntsv*resolv) *3*sizeof(float), "temp data");
                                float *tdata= _tdata;
                                
-                               makeNurbfaces(nu, tdata, 0);
+                               makeNurbfaces(nu, tdata, 0, resolu, resolv);
                                
                                for(b=0; b<sizeu; b++) {
                                        int use_b= b;
-                                       if (b==sizeu-1 && (nu->flagu & CU_CYCLIC))
+                                       if (b==sizeu-1 && (nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC))
                                                use_b= 0;
                                        
                                        for(a=0; a<sizev; a++) {
                                                int use_a= a;
-                                               if (a==sizev-1 && (nu->flagv & CU_CYCLIC))
+                                               if (a==sizev-1 && (nu->flagv & CU_NURB_CYCLIC))
                                                        use_a= 0;
                                                
-                                               tdata = _tdata + 3 * (use_b * (nu->pntsv*nu->resolv) + use_a);
+                                               tdata = _tdata + 3 * (use_b * (nu->pntsv*resolv) + use_a);
                                                
                                                fp[0]= (tdata[0]-cu->loc[0])/cu->size[0];
                                                fp[1]= (tdata[1]-cu->loc[1])/cu->size[1];
@@ -1099,17 +1165,12 @@ float *make_orco_curve(Scene *scene, Object *ob)
        DispList *dl;
        int u, v, numVerts;
        float *fp, *coord_array;
-       int remakeDisp = 0;
-
-       if (!(cu->flag&CU_UV_ORCO) && cu->key && cu->key->block.first) {
-               makeDispListCurveTypes(scene, ob, 1);
-               remakeDisp = 1;
-       }
+       ListBase disp = {NULL, NULL};
 
-       /* Assumes displist has been built */
+       makeDispListCurveTypes_forOrco(scene, ob, &disp);
 
        numVerts = 0;
-       for (dl=cu->disp.first; dl; dl=dl->next) {
+       for (dl=disp.first; dl; dl=dl->next) {
                if (dl->type==DL_INDEX3) {
                        numVerts += dl->nr;
                } else if (dl->type==DL_SURF) {
@@ -1126,7 +1187,7 @@ float *make_orco_curve(Scene *scene, Object *ob)
        }
 
        fp= coord_array= MEM_mallocN(3*sizeof(float)*numVerts, "cu_orco");
-       for (dl=cu->disp.first; dl; dl=dl->next) {
+       for (dl=disp.first; dl; dl=dl->next) {
                if (dl->type==DL_INDEX3) {
                        for (u=0; u<dl->nr; u++, fp+=3) {
                                if (cu->flag & CU_UV_ORCO) {
@@ -1154,8 +1215,8 @@ float *make_orco_curve(Scene *scene, Object *ob)
                        for (u=0; u<sizev; u++) {
                                for (v=0; v<sizeu; v++,fp+=3) {
                                        if (cu->flag & CU_UV_ORCO) {
-                                               fp[0]= 2.0f*u/(dl->parts-1) - 1.0f;
-                                               fp[1]= 2.0f*v/(dl->nr-1) - 1.0f;
+                                               fp[0]= 2.0f*u/(sizev - 1) - 1.0f;
+                                               fp[1]= 2.0f*v/(sizeu - 1) - 1.0f;
                                                fp[2]= 0.0;
                                        } else {
                                                float *vert;
@@ -1174,9 +1235,7 @@ float *make_orco_curve(Scene *scene, Object *ob)
                }
        }
 
-       if (remakeDisp) {
-               makeDispListCurveTypes(scene, ob, 0);
-       }
+       freedisplist(&disp);
 
        return coord_array;
 }
@@ -1184,7 +1243,7 @@ float *make_orco_curve(Scene *scene, Object *ob)
 
 /* ***************** BEVEL ****************** */
 
-void makebevelcurve(Scene *scene, Object *ob, ListBase *disp)
+void makebevelcurve(Scene *scene, Object *ob, ListBase *disp, int forRender)
 {
        DispList *dl, *dlnew;
        Curve *bevcu, *cu;
@@ -1197,40 +1256,49 @@ void makebevelcurve(Scene *scene, Object *ob, ListBase *disp)
        /* if a font object is being edited, then do nothing */
 // XXX if( ob == obedit && ob->type == OB_FONT ) return;
 
-       if(cu->bevobj && cu->bevobj!=ob) {
-               if(cu->bevobj->type==OB_CURVE) {
-                       bevcu= cu->bevobj->data;
-                       if(bevcu->ext1==0.0 && bevcu->ext2==0.0) {
-                               facx= cu->bevobj->size[0];
-                               facy= cu->bevobj->size[1];
+       if(cu->bevobj) {
+               if (cu->bevobj->type!=OB_CURVE) return;
+
+               bevcu= cu->bevobj->data;
+               if(bevcu->ext1==0.0 && bevcu->ext2==0.0) {
+                       ListBase bevdisp= {NULL, NULL};
+                       facx= cu->bevobj->size[0];
+                       facy= cu->bevobj->size[1];
 
-                               dl= bevcu->disp.first;
-                               if(dl==0) {
+                       if (forRender) {
+                               makeDispListCurveTypes_forRender(scene, cu->bevobj, &bevdisp, NULL, 0);
+                               dl= bevdisp.first;
+                       } else {
+                               dl= cu->bevobj->disp.first;
+                               if(dl==NULL) {
                                        makeDispListCurveTypes(scene, cu->bevobj, 0);
-                                       dl= bevcu->disp.first;
+                                       dl= cu->bevobj->disp.first;
                                }
-                               while(dl) {
-                                       if ELEM(dl->type, DL_POLY, DL_SEGM) {
-                                               dlnew= MEM_mallocN(sizeof(DispList), "makebevelcurve1");                                        
-                                               *dlnew= *dl;
-                                               dlnew->verts= MEM_mallocN(3*sizeof(float)*dl->parts*dl->nr, "makebevelcurve1");
-                                               memcpy(dlnew->verts, dl->verts, 3*sizeof(float)*dl->parts*dl->nr);
-                                               
-                                               if(dlnew->type==DL_SEGM) dlnew->flag |= (DL_FRONT_CURVE|DL_BACK_CURVE);
-                                               
-                                               BLI_addtail(disp, dlnew);
-                                               fp= dlnew->verts;
-                                               nr= dlnew->parts*dlnew->nr;
-                                               while(nr--) {
-                                                       fp[2]= fp[1]*facy;
-                                                       fp[1]= -fp[0]*facx;
-                                                       fp[0]= 0.0;
-                                                       fp+= 3;
-                                               }
+                       }
+
+                       while(dl) {
+                               if ELEM(dl->type, DL_POLY, DL_SEGM) {
+                                       dlnew= MEM_mallocN(sizeof(DispList), "makebevelcurve1");
+                                       *dlnew= *dl;
+                                       dlnew->verts= MEM_mallocN(3*sizeof(float)*dl->parts*dl->nr, "makebevelcurve1");
+                                       memcpy(dlnew->verts, dl->verts, 3*sizeof(float)*dl->parts*dl->nr);
+
+                                       if(dlnew->type==DL_SEGM) dlnew->flag |= (DL_FRONT_CURVE|DL_BACK_CURVE);
+
+                                       BLI_addtail(disp, dlnew);
+                                       fp= dlnew->verts;
+                                       nr= dlnew->parts*dlnew->nr;
+                                       while(nr--) {
+                                               fp[2]= fp[1]*facy;
+                                               fp[1]= -fp[0]*facx;
+                                               fp[0]= 0.0;
+                                               fp+= 3;
                                        }
-                                       dl= dl->next;
                                }
+                               dl= dl->next;
                        }
+
+                       freedisplist(&bevdisp);
                }
        }
        else if(cu->ext1==0.0 && cu->ext2==0.0) {
@@ -1280,30 +1348,33 @@ void makebevelcurve(Scene *scene, Object *ob, ListBase *disp)
                short dnr;
                
                /* bevel now in three parts, for proper vertex normals */
-               /* part 1 */
-               dnr= nr= 2+ cu->bevresol;
-               if( (cu->flag & (CU_FRONT|CU_BACK))==0)
-                       nr= 3+ 2*cu->bevresol;
-                  
-               dl= MEM_callocN(sizeof(DispList), "makebevelcurve p1");
-               dl->verts= MEM_mallocN(nr*3*sizeof(float), "makebevelcurve p1");
-               BLI_addtail(disp, dl);
-               dl->type= DL_SEGM;
-               dl->parts= 1;
-               dl->flag= DL_BACK_CURVE;
-               dl->nr= nr;
+               /* part 1, back */
 
-               /* half a circle */
-               fp= dl->verts;
-               dangle= (0.5*M_PI/(dnr-1));
-               angle= -(nr-1)*dangle;
-               
-               for(a=0; a<nr; a++) {
-                       fp[0]= 0.0;
-                       fp[1]= (float)(cos(angle)*(cu->ext2));
-                       fp[2]= (float)(sin(angle)*(cu->ext2)) - cu->ext1;
-                       angle+= dangle;
-                       fp+= 3;
+               if((cu->flag & CU_BACK) || !(cu->flag & CU_FRONT)) {
+                       dnr= nr= 2+ cu->bevresol;
+                       if( (cu->flag & (CU_FRONT|CU_BACK))==0)
+                               nr= 3+ 2*cu->bevresol;
+
+                       dl= MEM_callocN(sizeof(DispList), "makebevelcurve p1");
+                       dl->verts= MEM_mallocN(nr*3*sizeof(float), "makebevelcurve p1");
+                       BLI_addtail(disp, dl);
+                       dl->type= DL_SEGM;
+                       dl->parts= 1;
+                       dl->flag= DL_BACK_CURVE;
+                       dl->nr= nr;
+
+                       /* half a circle */
+                       fp= dl->verts;
+                       dangle= (0.5*M_PI/(dnr-1));
+                       angle= -(nr-1)*dangle;
+
+                       for(a=0; a<nr; a++) {
+                               fp[0]= 0.0;
+                               fp[1]= (float)(cos(angle)*(cu->ext2));
+                               fp[2]= (float)(sin(angle)*(cu->ext2)) - cu->ext1;
+                               angle+= dangle;
+                               fp+= 3;
+                       }
                }
                
                /* part 2, sidefaces */
@@ -1336,30 +1407,32 @@ void makebevelcurve(Scene *scene, Object *ob, ListBase *disp)
                        }
                }
                
-               /* part 3 */
-               dnr= nr= 2+ cu->bevresol;
-               if( (cu->flag & (CU_FRONT|CU_BACK))==0)
-                       nr= 3+ 2*cu->bevresol;
-               
-               dl= MEM_callocN(sizeof(DispList), "makebevelcurve p3");
-               dl->verts= MEM_mallocN(nr*3*sizeof(float), "makebevelcurve p3");
-               BLI_addtail(disp, dl);
-               dl->type= DL_SEGM;
-               dl->flag= DL_FRONT_CURVE;
-               dl->parts= 1;
-               dl->nr= nr;
-               
-               /* half a circle */
-               fp= dl->verts;
-               angle= 0.0;
-               dangle= (0.5*M_PI/(dnr-1));
-               
-               for(a=0; a<nr; a++) {
-                       fp[0]= 0.0;
-                       fp[1]= (float)(cos(angle)*(cu->ext2));
-                       fp[2]= (float)(sin(angle)*(cu->ext2)) + cu->ext1;
-                       angle+= dangle;
-                       fp+= 3;
+               /* part 3, front */
+               if((cu->flag & CU_FRONT) || !(cu->flag & CU_BACK)) {
+                       dnr= nr= 2+ cu->bevresol;
+                       if( (cu->flag & (CU_FRONT|CU_BACK))==0)
+                               nr= 3+ 2*cu->bevresol;
+
+                       dl= MEM_callocN(sizeof(DispList), "makebevelcurve p3");
+                       dl->verts= MEM_mallocN(nr*3*sizeof(float), "makebevelcurve p3");
+                       BLI_addtail(disp, dl);
+                       dl->type= DL_SEGM;
+                       dl->flag= DL_FRONT_CURVE;
+                       dl->parts= 1;
+                       dl->nr= nr;
+
+                       /* half a circle */
+                       fp= dl->verts;
+                       angle= 0.0;
+                       dangle= (0.5*M_PI/(dnr-1));
+
+                       for(a=0; a<nr; a++) {
+                               fp[0]= 0.0;
+                               fp[1]= (float)(cos(angle)*(cu->ext2));
+                               fp[2]= (float)(sin(angle)*(cu->ext2)) + cu->ext1;
+                               angle+= dangle;
+                               fp+= 3;
+                       }
                }
        }
 }
@@ -1434,7 +1507,7 @@ static short bevelinside(BevList *bl1,BevList *bl2)
                                /* there's a transition, calc intersection point */
                                mode= cu_isectLL(prevbevp->vec, bevp->vec, hvec1, hvec2, 0, 1, &lab, &mu, vec);
                                /* if lab==0.0 or lab==1.0 then the edge intersects exactly a transition
-                                  only allow for one situation: we choose lab= 1.0
+                                          only allow for one situation: we choose lab= 1.0
                                 */
                                if(mode>=0 && lab!=0.0) {
                                        if(vec[0]<hvec1[0]) links++;
@@ -1505,7 +1578,7 @@ static void calc_bevel_sin_cos(float x1, float y1, float x2, float y2, float *si
 
 }
 
-static void alfa_bezpart(BezTriple *prevbezt, BezTriple *bezt, Nurb *nu, float *tilt_array, float *radius_array, int resolu, int stride)
+static void alfa_bezpart(BezTriple *prevbezt, BezTriple *bezt, Nurb *nu, float *tilt_array, float *radius_array, float *weight_array, int resolu, int stride)
 {
        BezTriple *pprev, *next, *last;
        float fac, dfac, t[4];
@@ -1518,14 +1591,14 @@ static void alfa_bezpart(BezTriple *prevbezt, BezTriple *bezt, Nurb *nu, float *
        
        /* returns a point */
        if(prevbezt==nu->bezt) {
-               if(nu->flagu & CU_CYCLIC) pprev= last;
+               if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) pprev= last;
                else pprev= prevbezt;
        }
        else pprev= prevbezt-1;
        
        /* next point */
        if(bezt==last) {
-               if(nu->flagu & CU_CYCLIC) next= nu->bezt;
+               if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) next= nu->bezt;
                else next= bezt;
        }
        else next= bezt+1;
@@ -1535,7 +1608,7 @@ static void alfa_bezpart(BezTriple *prevbezt, BezTriple *bezt, Nurb *nu, float *
        
        for(a=0; a<resolu; a++, fac+= dfac) {
                if (tilt_array) {
-                       if (nu->tilt_interp==3) { /* May as well support for tilt also 2.47 ease interp */
+                       if (nu->tilt_interp==KEY_CU_EASE) { /* May as well support for tilt also 2.47 ease interp */
                                *tilt_array = prevbezt->alfa + (bezt->alfa - prevbezt->alfa)*(3.0f*fac*fac - 2.0f*fac*fac*fac);
                        } else {
                                key_curve_position_weights(fac, t, nu->tilt_interp);
@@ -1546,7 +1619,7 @@ static void alfa_bezpart(BezTriple *prevbezt, BezTriple *bezt, Nurb *nu, float *
                }
                
                if (radius_array) {
-                       if (nu->radius_interp==3) {
+                       if (nu->radius_interp==KEY_CU_EASE) {
                                /* Support 2.47 ease interp
                                 * Note! - this only takes the 2 points into account,
                                 * giving much more localized results to changes in radius, sometimes you want that */
@@ -1562,6 +1635,13 @@ static void alfa_bezpart(BezTriple *prevbezt, BezTriple *bezt, Nurb *nu, float *
                        
                        radius_array = (float *)(((char *)radius_array) + stride); 
                }
+
+               if(weight_array) {
+                       /* basic interpolation for now, could copy tilt interp too  */
+                       *weight_array = prevbezt->weight + (bezt->weight - prevbezt->weight)*(3.0f*fac*fac - 2.0f*fac*fac*fac);
+
+                       weight_array = (float *)(((char *)weight_array) + stride);
+               }
        }
 }
 
@@ -1667,7 +1747,7 @@ static void bevel_list_smooth(BevList *bl, int smooth_iter)
 
                if(bl->poly== -1) { /* check its not cyclic */
                        /* skip the first point */
-                       bevp0= bevp1;
+                       /* bevp0= bevp1; */
                        bevp1= bevp2;
                        bevp2++;
                        nr--;
@@ -1698,7 +1778,7 @@ static void bevel_list_smooth(BevList *bl, int smooth_iter)
                        normalize_qt(bevp1->quat);
 
 
-                       bevp0= bevp1;
+                       /* bevp0= bevp1; */ /* UNUSED */
                        bevp1= bevp2;
                        bevp2++;
                }
@@ -1732,8 +1812,6 @@ static void make_bevel_list_3D_minimum_twist(BevList *bl)
        int nr;
        float q[4];
 
-       float cross_tmp[3];
-
        bevel_list_calc_bisect(bl);
 
        bevp2= (BevPoint *)(bl+1);
@@ -1750,6 +1828,7 @@ static void make_bevel_list_3D_minimum_twist(BevList *bl)
                        float angle= angle_normalized_v3v3(bevp0->dir, bevp1->dir);
 
                        if(angle > 0.0f) { /* otherwise we can keep as is */
+                               float cross_tmp[3];
                                cross_v3_v3v3(cross_tmp, bevp0->dir, bevp1->dir);
                                axis_angle_to_quat(q, cross_tmp, angle);
                                mul_qt_qtqt(bevp1->quat, q, bevp0->quat);
@@ -1877,7 +1956,7 @@ static void make_bevel_list_3D_tangent(BevList *bl)
                normalize_v3(cross_tmp);
                tri_to_quat( bevp1->quat,zero, cross_tmp, bevp1->tan); /* XXX - could be faster */
 
-               bevp0= bevp1;
+               /* bevp0= bevp1; */ /* UNUSED */
                bevp1= bevp2;
                bevp2++;
        }
@@ -1947,7 +2026,7 @@ void makeBevelList(Object *ob)
        float min, inp, x1, x2, y1, y2;
        struct bevelsort *sortdata, *sd, *sd1;
        int a, b, nr, poly, resolu = 0, len = 0;
-       int do_tilt, do_radius;
+       int do_tilt, do_radius, do_weight;
        
        /* this function needs an object, because of tflag and upflag */
        cu= ob->data;
@@ -1958,14 +2037,17 @@ void makeBevelList(Object *ob)
        /* STEP 1: MAKE POLYS  */
 
        BLI_freelistN(&(cu->bev));
-       if(cu->editnurb && ob->type!=OB_FONT) nu= cu->editnurb->first;
-       else nu= cu->nurb.first;
+       if(cu->editnurb && ob->type!=OB_FONT) {
+               ListBase *nurbs= ED_curve_editnurbs(cu);
+               nu= nurbs->first;
+       } else nu= cu->nurb.first;
        
        while(nu) {
                
                /* check if we will calculate tilt data */
                do_tilt = CU_DO_TILT(cu, nu);
                do_radius = CU_DO_RADIUS(cu, nu); /* normal display uses the radius, better just to calculate them */
+               do_weight = 1;
                
                /* check we are a single point? also check we are not a surface and that the orderu is sane,
                 * enforced in the UI but can go wrong possibly */
@@ -1984,7 +2066,7 @@ void makeBevelList(Object *ob)
                                bl= MEM_callocN(sizeof(BevList)+len*sizeof(BevPoint), "makeBevelList2");
                                BLI_addtail(&(cu->bev), bl);
        
-                               if(nu->flagu & CU_CYCLIC) bl->poly= 0;
+                               if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) bl->poly= 0;
                                else bl->poly= -1;
                                bl->nr= len;
                                bl->dupe_nr= 0;
@@ -1995,6 +2077,7 @@ void makeBevelList(Object *ob)
                                        VECCOPY(bevp->vec, bp->vec);
                                        bevp->alfa= bp->alfa;
                                        bevp->radius= bp->radius;
+                                       bevp->weight= bp->weight;
                                        bevp->split_tag= TRUE;
                                        bevp++;
                                        bp++;
@@ -2002,17 +2085,17 @@ void makeBevelList(Object *ob)
                        }
                        else if(nu->type == CU_BEZIER) {
        
-                               len= resolu*(nu->pntsu+ (nu->flagu & CU_CYCLIC) -1)+1;  /* in case last point is not cyclic */
+                               len= resolu*(nu->pntsu+ (nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) -1)+1;     /* in case last point is not cyclic */
                                bl= MEM_callocN(sizeof(BevList)+len*sizeof(BevPoint), "makeBevelBPoints");
                                BLI_addtail(&(cu->bev), bl);
        
-                               if(nu->flagu & CU_CYCLIC) bl->poly= 0;
+                               if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) bl->poly= 0;
                                else bl->poly= -1;
                                bevp= (BevPoint *)(bl+1);
        
                                a= nu->pntsu-1;
                                bezt= nu->bezt;
-                               if(nu->flagu & CU_CYCLIC) {
+                               if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) {
                                        a++;
                                        prevbezt= nu->bezt+(nu->pntsu-1);
                                }
@@ -2027,6 +2110,7 @@ void makeBevelList(Object *ob)
                                                VECCOPY(bevp->vec, prevbezt->vec[1]);
                                                bevp->alfa= prevbezt->alfa;
                                                bevp->radius= prevbezt->radius;
+                                               bevp->weight= prevbezt->weight;
                                                bevp->split_tag= TRUE;
                                                bevp->dupe_tag= FALSE;
                                                bevp++;
@@ -2048,6 +2132,7 @@ void makeBevelList(Object *ob)
                                                alfa_bezpart(   prevbezt, bezt, nu,
                                                                                 do_tilt        ? &bevp->alfa : NULL,
                                                                                 do_radius      ? &bevp->radius : NULL,
+                                                                                do_weight      ? &bevp->weight : NULL,
                                                                                 resolu, sizeof(BevPoint));
 
                                                
@@ -2073,10 +2158,11 @@ void makeBevelList(Object *ob)
                                        bezt++;
                                }
                                
-                               if((nu->flagu & CU_CYCLIC)==0) {            /* not cyclic: endpoint */
+                               if((nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC)==0) {       /* not cyclic: endpoint */
                                        VECCOPY(bevp->vec, prevbezt->vec[1]);
                                        bevp->alfa= prevbezt->alfa;
                                        bevp->radius= prevbezt->radius;
+                                       bevp->weight= prevbezt->weight;
                                        bl->nr++;
                                }
                        }
@@ -2088,13 +2174,14 @@ void makeBevelList(Object *ob)
                                        BLI_addtail(&(cu->bev), bl);
                                        bl->nr= len;
                                        bl->dupe_nr= 0;
-                                       if(nu->flagu & CU_CYCLIC) bl->poly= 0;
+                                       if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) bl->poly= 0;
                                        else bl->poly= -1;
                                        bevp= (BevPoint *)(bl+1);
                                        
                                        makeNurbcurve(  nu, &bevp->vec[0],
                                                                        do_tilt         ? &bevp->alfa : NULL,
                                                                        do_radius       ? &bevp->radius : NULL,
+                                                                       do_weight       ? &bevp->weight : NULL,
                                                                        resolu, sizeof(BevPoint));
                                }
                        }
@@ -2339,7 +2426,7 @@ void calchandleNurb(BezTriple *bezt, BezTriple *prev, BezTriple *next, int mode)
 
        p2= bezt->vec[1];
 
-       if(prev==0) {
+       if(prev==NULL) {
                p3= next->vec[1];
                pt[0]= 2*p2[0]- p3[0];
                pt[1]= 2*p2[1]- p3[1];
@@ -2348,7 +2435,7 @@ void calchandleNurb(BezTriple *bezt, BezTriple *prev, BezTriple *next, int mode)
        }
        else p1= prev->vec[1];
 
-       if(next==0) {
+       if(next==NULL) {
                pt[0]= 2*p2[0]- p1[0];
                pt[1]= 2*p2[1]- p1[1];
                pt[2]= 2*p2[2]- p1[2];
@@ -2528,16 +2615,16 @@ void calchandlesNurb(Nurb *nu) /* first, if needed, set handle flags */
        
        a= nu->pntsu;
        bezt= nu->bezt;
-       if(nu->flagu & CU_CYCLIC) prev= bezt+(a-1);
-       else prev= 0;
+       if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) prev= bezt+(a-1);
+       else prev= NULL;
        next= bezt+1;
 
        while(a--) {
                calchandleNurb(bezt, prev, next, 0);
                prev= bezt;
                if(a==1) {
-                       if(nu->flagu & CU_CYCLIC) next= nu->bezt;
-                       else next= 0;
+                       if(nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) next= nu->bezt;
+                       else next= NULL;
                }
                else next++;
 
@@ -2548,13 +2635,13 @@ void calchandlesNurb(Nurb *nu) /* first, if needed, set handle flags */
 
 void testhandlesNurb(Nurb *nu)
 {
-    /* use when something has changed with handles.
-    it treats all BezTriples with the following rules:
-    PHASE 1: do types have to be altered?
-       Auto handles: become aligned when selection status is NOT(000 || 111)
-       Vector handles: become 'nothing' when (one half selected AND other not)
-    PHASE 2: recalculate handles
-    */
+       /* use when something has changed with handles.
+       it treats all BezTriples with the following rules:
+       PHASE 1: do types have to be altered?
+          Auto handles: become aligned when selection status is NOT(000 || 111)
+          Vector handles: become 'nothing' when (one half selected AND other not)
+       PHASE 2: recalculate handles
+       */
        BezTriple *bezt;
        short flag, a;
 
@@ -2596,7 +2683,7 @@ void autocalchandlesNurb(Nurb *nu, int flag)
        BezTriple *bezt2, *bezt1, *bezt0;
        int i, align, leftsmall, rightsmall;
 
-       if(nu==0 || nu->bezt==0) return;
+       if(nu==NULL || nu->bezt==NULL) return;
        
        bezt2 = nu->bezt;
        bezt1 = bezt2 + (nu->pntsu-1);
@@ -2821,38 +2908,41 @@ void switchdirectionNurb(Nurb *nu)
                        bp2--;
                }
                if(nu->type == CU_NURBS) {
-                       /* inverse knots */
-                       a= KNOTSU(nu);
-                       fp1= nu->knotsu;
-                       fp2= fp1+(a-1);
-                       a/= 2;
-                       while(fp1!=fp2 && a>0) {
-                               SWAP(float, *fp1, *fp2);
-                               a--;
-                               fp1++; 
-                               fp2--;
-                       }
-                       /* and make in increasing order again */
-                       a= KNOTSU(nu);
-                       fp1= nu->knotsu;
-                       fp2=tempf= MEM_mallocN(sizeof(float)*a, "switchdirect");
-                       while(a--) {
-                               fp2[0]= fabs(fp1[1]-fp1[0]);
-                               fp1++;
-                               fp2++;
-                       }
-       
-                       a= KNOTSU(nu)-1;
-                       fp1= nu->knotsu;
-                       fp2= tempf;
-                       fp1[0]= 0.0;
-                       fp1++;
-                       while(a--) {
-                               fp1[0]= fp1[-1]+fp2[0];
+                       /* no knots for too short paths */
+                       if(nu->knotsu) {
+                               /* inverse knots */
+                               a= KNOTSU(nu);
+                               fp1= nu->knotsu;
+                               fp2= fp1+(a-1);
+                               a/= 2;
+                               while(fp1!=fp2 && a>0) {
+                                       SWAP(float, *fp1, *fp2);
+                                       a--;
+                                       fp1++; 
+                                       fp2--;
+                               }
+                               /* and make in increasing order again */
+                               a= KNOTSU(nu);
+                               fp1= nu->knotsu;
+                               fp2=tempf= MEM_mallocN(sizeof(float)*a, "switchdirect");
+                               while(a--) {
+                                       fp2[0]= fabs(fp1[1]-fp1[0]);
+                                       fp1++;
+                                       fp2++;
+                               }
+               
+                               a= KNOTSU(nu)-1;
+                               fp1= nu->knotsu;
+                               fp2= tempf;
+                               fp1[0]= 0.0;
                                fp1++;
-                               fp2++;
+                               while(a--) {
+                                       fp1[0]= fp1[-1]+fp2[0];
+                                       fp1++;
+                                       fp2++;
+                               }
+                               MEM_freeN(tempf);
                        }
-                       MEM_freeN(tempf);
                }
        }
        else {
@@ -2875,7 +2965,7 @@ void switchdirectionNurb(Nurb *nu)
 }
 
 
-float (*curve_getVertexCos(Curve *cu, ListBase *lb, int *numVerts_r))[3]
+float (*curve_getVertexCos(Curve *UNUSED(cu), ListBase *lb, int *numVerts_r))[3]
 {
        int i, numVerts = *numVerts_r = count_curveverts(lb);
        float *co, (*cos)[3] = MEM_mallocN(sizeof(*cos)*numVerts, "cu_vcos");
@@ -2903,7 +2993,7 @@ float (*curve_getVertexCos(Curve *cu, ListBase *lb, int *numVerts_r))[3]
        return cos;
 }
 
-void curve_applyVertexCos(Curve *cu, ListBase *lb, float (*vertexCos)[3])
+void curve_applyVertexCos(Curve *UNUSED(cu), ListBase *lb, float (*vertexCos)[3])
 {
        float *co = vertexCos[0];
        Nurb *nu;
@@ -2928,7 +3018,7 @@ void curve_applyVertexCos(Curve *cu, ListBase *lb, float (*vertexCos)[3])
        }
 }
 
-float (*curve_getKeyVertexCos(Curve *cu, ListBase *lb, float *key))[3]
+float (*curve_getKeyVertexCos(Curve *UNUSED(cu), ListBase *lb, float *key))[3]
 {
        int i, numVerts = count_curveverts(lb);
        float *co, (*cos)[3] = MEM_mallocN(sizeof(*cos)*numVerts, "cu_vcos");
@@ -2943,7 +3033,7 @@ float (*curve_getKeyVertexCos(Curve *cu, ListBase *lb, float *key))[3]
                                VECCOPY(co, key); co+=3; key+=3;
                                VECCOPY(co, key); co+=3; key+=3;
                                VECCOPY(co, key); co+=3; key+=3;
-                               key++; /* skip tilt */
+                               key+=3; /* skip tilt */
                        }
                }
                else {
@@ -2959,7 +3049,7 @@ float (*curve_getKeyVertexCos(Curve *cu, ListBase *lb, float *key))[3]
        return cos;
 }
 
-void curve_applyKeyVertexTilts(Curve *cu, ListBase *lb, float *key)
+void curve_applyKeyVertexTilts(Curve *UNUSED(cu), ListBase *lb, float *key)
 {
        Nurb *nu;
        int i;
@@ -2971,7 +3061,7 @@ void curve_applyKeyVertexTilts(Curve *cu, ListBase *lb, float *key)
                        for(i=0; i<nu->pntsu; i++,bezt++) {
                                key+=3*3;
                                bezt->alfa= *key;
-                               key++;
+                               key+=3;
                        }
                }
                else {
@@ -2993,7 +3083,7 @@ int check_valid_nurb_u( struct Nurb *nu )
        if (nu->type != CU_NURBS)                       return 1; /* not a nurb, lets assume its valid */
        
        if (nu->pntsu < nu->orderu)                     return 0;
-       if (((nu->flag & CU_CYCLIC)==0) && ((nu->flagu>>1) & 2)) { /* Bezier U Endpoints */
+       if (((nu->flag & CU_NURB_CYCLIC)==0) && (nu->flagu & CU_NURB_BEZIER)) { /* Bezier U Endpoints */
                if (nu->orderu==4) {
                        if (nu->pntsu < 5)                      return 0; /* bezier with 4 orderu needs 5 points */
                } else if (nu->orderu != 3)             return 0; /* order must be 3 or 4 */
@@ -3007,7 +3097,7 @@ int check_valid_nurb_v( struct Nurb *nu)
        if (nu->type != CU_NURBS)                       return 1; /* not a nurb, lets assume its valid */
        
        if (nu->pntsv < nu->orderv)                     return 0;
-       if (((nu->flag & CU_CYCLIC)==0) && ((nu->flagv>>1) & 2)) { /* Bezier V Endpoints */
+       if (((nu->flag & CU_NURB_CYCLIC)==0) && (nu->flagv & CU_NURB_BEZIER)) { /* Bezier V Endpoints */
                if (nu->orderv==4) {
                        if (nu->pntsv < 5)                      return 0; /* bezier with 4 orderu needs 5 points */
                } else if (nu->orderv != 3)             return 0; /* order must be 3 or 4 */
@@ -3022,7 +3112,7 @@ int clamp_nurb_order_u( struct Nurb *nu )
                nu->orderu= nu->pntsu;
                change= 1;
        }
-       if(((nu->flag & CU_CYCLIC)==0) && (nu->flagu>>1)&2) {
+       if(((nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC)==0) && (nu->flagu & CU_NURB_BEZIER)) {
                CLAMP(nu->orderu, 3,4);
                change= 1;
        }
@@ -3036,12 +3126,117 @@ int clamp_nurb_order_v( struct Nurb *nu)
                nu->orderv= nu->pntsv;
                change= 1;
        }
-       if(((nu->flag & CU_CYCLIC)==0) && (nu->flagv>>1)&2) {
+       if(((nu->flagv & CU_NURB_CYCLIC)==0) && (nu->flagv & CU_NURB_BEZIER)) {
                CLAMP(nu->orderv, 3,4);
                change= 1;
        }
        return change;
 }
 
+/* Get edit nurbs or normal nurbs list */
+ListBase *BKE_curve_nurbs(Curve *cu)
+{
+       if (cu->editnurb) {
+               return ED_curve_editnurbs(cu);
+       }
+
+       return &cu->nurb;
+}
 
 
+/* basic vertex data functions */
+int minmax_curve(Curve *cu, float min[3], float max[3])
+{
+       ListBase *nurb_lb= BKE_curve_nurbs(cu);
+       Nurb *nu;
+
+       for(nu= nurb_lb->first; nu; nu= nu->next)
+               minmaxNurb(nu, min, max);
+
+       return (nurb_lb->first != NULL);
+}
+
+int curve_center_median(Curve *cu, float cent[3])
+{
+       ListBase *nurb_lb= BKE_curve_nurbs(cu);
+       Nurb *nu;
+       int total= 0;
+
+       zero_v3(cent);
+
+       for(nu= nurb_lb->first; nu; nu= nu->next) {
+               int i;
+
+               if(nu->type == CU_BEZIER) {
+                       BezTriple *bezt;
+                       i= nu->pntsu;
+                       total += i * 3;
+                       for(bezt= nu->bezt; i--; bezt++) {
+                               add_v3_v3(cent, bezt->vec[0]);
+                               add_v3_v3(cent, bezt->vec[1]);
+                               add_v3_v3(cent, bezt->vec[2]);
+                       }
+               }
+               else {
+                       BPoint *bp;
+                       i= nu->pntsu*nu->pntsv;
+                       total += i;
+                       for(bp= nu->bp; i--; bp++) {
+                               add_v3_v3(cent, bp->vec);
+                       }
+               }
+       }
+
+       mul_v3_fl(cent, 1.0f/(float)total);
+
+       return (total != 0);
+}
+
+int curve_center_bounds(Curve *cu, float cent[3])
+{
+       float min[3], max[3];
+       INIT_MINMAX(min, max);
+       if(minmax_curve(cu, min, max)) {
+               mid_v3_v3v3(cent, min, max);
+               return 1;
+       }
+
+       return 0;
+}
+
+void curve_translate(Curve *cu, float offset[3], int do_keys)
+{
+       ListBase *nurb_lb= BKE_curve_nurbs(cu);
+       Nurb *nu;
+       int i;
+
+       for(nu= nurb_lb->first; nu; nu= nu->next) {
+               BezTriple *bezt;
+               BPoint *bp;
+
+               if(nu->type == CU_BEZIER) {
+                       i= nu->pntsu;
+                       for(bezt= nu->bezt; i--; bezt++) {
+                               add_v3_v3(bezt->vec[0], offset);
+                               add_v3_v3(bezt->vec[1], offset);
+                               add_v3_v3(bezt->vec[2], offset);
+                       }
+               }
+               else {
+                       i= nu->pntsu*nu->pntsv;
+                       for(bp= nu->bp; i--; bp++) {
+                               add_v3_v3(bp->vec, offset);
+                       }
+               }
+       }
+
+       if (do_keys && cu->key) {
+               KeyBlock *kb;
+               for (kb=cu->key->block.first; kb; kb=kb->next) {
+                       float *fp= kb->data;
+                       for (i= kb->totelem; i--; fp+=3) {
+                               add_v3_v3(fp, offset);
+                       }
+               }
+       }
+}