Update project files
[blender.git] / projectfiles_vc9 / blender / src / BL_src.vcproj
2009-09-13 Benoit BolseeUpdate project files
2009-08-31 Benoit BolseeUpdate MSVC project files.
2009-03-22 Benoit BolseeMSVC project files updated for ffmpeg 0.5 and armature...
2008-11-14 Martin PoirierMerging trunk 17342:17457
2008-11-11 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2008-11-10 Benoit BolseeAdd MSVC90 project files - part 3. Extern and Intern...